از هر چی همه چی

خوشبختی ما در سه جمله است: تجربه از دیروز استفاده از امروز امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم: حسرت دیروز اتلاف امروز ترس از فردا

اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
7 پست
بهمن 91
90 پست
دی 91
63 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
9 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
بهمن 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
8 پست
اخبار_it
6 پست
رمضان
2 پست
حدیث
1 پست
عکس
63 پست
داستان
14 پست
دانلود
1 پست