اگر فـرهـاد باشـی همـه چیـز شیـریـن می شـود

زندگــــی “باغــی” است که با عشــق “باقــی” است

“مشغــول دل” باش نـه “دل مشغــول”

بیشتــر “غصـه های مـا” از “قصـه های خیالـی” ماست

پس بدان …

“اگر فـرهـاد باشـی همـه چیـز شیـریـن می شـود”

/ 0 نظر / 30 بازدید